Terms & Conditions

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového veľkoobchodu www.giftsmaniac.sk je:

________

________

________

Spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri OU Bratislava pod číslom:________ a v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: _____. ZI 5000 EUR SP 5000 EUR.

(ďalej len predávajúci)

Objednávateľ je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.giftsmaniac.sk. Objednávateľ musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od objednávateľa. Všetky objednávky realizované prostredníctvom www.giftsmaniac.sk sú záväzné.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.giftsmaniac.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.giftsmaniac.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie príp. odoslanie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Povinnosti predávajúceho www.giftsmaniac.sk

Predávajúci (www.giftsmaniac.sk) sa zaväzuje dodať:

• Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru najneskôr v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky, tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní. 
• Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

• Oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérom. 
• Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 
• Za poškodenie zásielky zavinené poštou. 
• Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

• Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám a poštovej/kuriérskej službe. 
• Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Cenové podmienky

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom www.giftsmaniac.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.giftsmaniac.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na www.giftsmaniac.sk. Táto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na www.giftsmaniac.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Spôsob dopravy a platobné podmienky (poštovné a balné) - platí pre územie Slovenska

Za tovar môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:

GLS kuriér - platba prevodom na účet 2,49 Eur 
GLS kuriér - platba na dobierku 2,99 Eur 

Na e-mail zadaný pri registrácii obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu). 

Zásielky, ktoré sú vrátené ako nevyzdvihnuté, posielame znovu iba na Vaše vyžiadanie. 
(Balné zahrnuté v cene)

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. V prípade doručenia poškodeného výrobku má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

Reklamácia

Predávajúci vybaví reklamáciu výrobku ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis výrobku rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že zákazník súhlasí s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho platného cenníka. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri výrobkoch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Všetky výrobky na našich stránkach majú:

-zákonom stanovenú záručnú lehotu 
-zákonom stanovenú lehotu na skryté závady 
-záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek

Náklady na dopravu výrobku hradí objednávateľ. Avšak ak sa na vrátený výrobok vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť poštou (alebo iným prepravcom). Žiadna zásielka nebude prevzatá v sídle spoločnosti osobne. Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému prístroju fotokópiu faktúry, záručný list (ak je priložený v obale).

Neoprávnená reklamácia:

-nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, ...) 
-nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov 
-poruchy spojené s príslušenstvom 
-chyby zavinené zásahom opravára bez vedomia www.giftsmaniac.sk 
-chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom) 
-na tovar, ktorému prirodzene zanikla doba reklamácie (napríklad spotrebovanie alebo jeho skonzumovanie)

Osobné údaje a ich ochrana

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „Obchodných podmienok“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Nenesieme voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z našich vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box č. 5, 820 07, Bratislava.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave 20.08.2016